Chen, Jiquan, Liuyan Zhu, Peilei Fan, Li Tian, and Raffaele Lafortezza. "Do green spaces affect the spatiotemporal changes of PM 2.5 in Nanjing?." Ecological Processes 5, no. 1 (2016): 7.