Tian HQ, Melillo J, Lu CQ, Kicklighter D, Liu ML, Ren W, Xu XF, Chen GS, Zhang C, Pan SF, Liu JY and Running S. China’s terrestrial carbon balance: Contribution from multiple global change factors. Global Biogeochemical Cycles (in press).