Elena Parfenova

Institution: 
V.N. Sukachev Institute of Forest
Phone number: 
73912494628
Address: Akademgorodok box 4787 Krasnoyarskii Russia 660036